Ενδελεχής επιμέλεια του κώδικα

O οπτικός  προγραμματισμός διευκολύνει τον μαθητή στην κατανόηση. Έτσι δεν χρειάζεται να μάθει από την αρχή να γράφει σε επίπεδο κώδικα.

Leave a Reply