Τα ιστολόγια σαν τεχνολογία χρησιμοποιούνται ευρέως στον χώρο της εκπαίδευσης. Τα οφέλη που μας προσφέρουν ποικίλουν. Ένα ιστολόγιο είναι ένας δίαυλος επικοινωνίας, δημοσιοποίησης και διάχυσης πληροφοριών. Μπορεί να το δημιουργήσουμε για να καλύψουμε μια ανάγκη προσωπικής έκφρασης ή για να μοιραστούμε χρήσιμες πληροφορίες με μαθητές, γονείς, το ευρύ κοινό. Ένα ιστολόγιο μπορεί να αποτελέσει και τμήμα της μαθησιακής διαδικασίας, αν οι μαθητές αναλάβουν τον ρόλο του συγγραφέα.

Τα είδη ιστολογίων που μπορούμε να συναντήσουμε στην εκπαίδευση ποικίλλουν:

  • Προσωπικό ιστολόγιο εκπαιδευτικού που έχει ως κοινό τους μαθητές του και το περιβάλλον τους και μπορεί να περιέχει πληροφορίες που αφορούν στην μαθησιακή διαδικασία
  • Προσωπικό ιστολόγιο εκπαιδευτικού που απευθύνεται στους συναδέλφους του και μπορεί να περιέχει παραδείγματα παιδαγωγικών σεναρίων και πρακτικών και άλλο περιεχόμενο που αφορά στο σχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας
  • Προσωπικό ιστολόγιο μαθητή με πληροφορίες και δημοσιεύσεις που δημοσιεύει ο ίδιος ο μαθητής είτε σχετικά με προσωπικά του ενδιαφέροντα ή σε σχέση με κάποια εργασία κ.ά.
  • Προσωπικό ιστολόγιο στελέχους της εκπαίδευσης (διευθυντής, σχολικός σύμβουλος κτλ) με ανακοινώσεις και πληροφορίες που αφορούν στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, εκδηλώσεις και παραδείγματα πρακτικών.
  • Ιστολόγιο μιας σχολικής τάξης στο οποίο προβάλλονται νέα και πληροφορίες που αφορούν μια τάξη. Επίσης μπορεί να προβάλλει το αποτέλεσμα ή τη διαδικασία ολοκλήρωσης μιας εργασίας.
  • Ιστολόγιο – εφημερίδα ενός ολόκληρου σχολείου που περιέχει ανακοινώσεις, πληροφορίες, νέα για εκδηλώσεις και δραστηριότητες ενός σχολείου.
  • Ιστολόγιο ομάδας μαθητών ή ομάδας τάξεων όπου ομάδες μπορούν συνεργατικά να συγγράψουν άρθρα προκειμένου να ολοκληρώσουν ή να παρουσιάσουν μια κοινή εργασία ή δραστηριότητά τους.