Πρόγραμμα Ε1 Δ.Σ. Σπηλίου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


14.10 -14.40

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΦΑ ΓΛΩΣΣΑ

14.50 - 15.20
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

15.30 - 16.00
ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αγγλικά


16.10 - 16.40

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΦΑ Μουσική  Κ.Π.Α


16.50 - 17.20

 Τ.Π.Ε. ΙΣΤΟΡΙΑ Αγγλικά ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ