3 Γ1. Λύνω προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα Ε΄- Στ΄τάξη

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή να δημιουργεί και να τροποποιεί απλά υπολογιστικά φύλλα
να εισάγει δεδομένα και να τροποποιεί το περιεχόμενο σε κελιά του υπολογιστικού φύλλου
να διακρίνει το ενεργό κελί και να επιλέγει συγκεκριμένα κελιά
να προσδιορίζει τη διεύθυνση ενός κελιού στο φύλλο εργασίας
να εισάγει απλές σχέσεις υπολογισμού σε ένα υπολογιστικό φύλλο
να χρησιμοποιεί τεχνικές αντιγραφής δεδομένων και μαθηματικών υπολογισμών σε ένα υπολογιστικό φύλλο
να μορφοποιεί τα περιεχόμενα ενός κελιού
να δημιουργεί απλά γραφήματα (ιστόγραμμα-ραβδόγραμμα, πίτα), χρησιμοποιώντας τα δεδομένα ενός υπολογιστικού φύλλου

να κατανοεί τη σημασία των συναρτήσεων του υπολογιστικού φύλλου να χρησιμοποιεί απλές συναρτήσεις του υπολογιστικού φύλλου (π.χ. SUM, AVERAGE, MAX,MIN) για την επίλυση προβλημάτων να χρησιμοποιεί σχετικές και απόλυτες αναφορές κελιών σε υπολογισμούς για την επίλυση προβλημάτων να ταξινομεί τα δεδομένα μιας περιοχής κελιών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια να δημιουργεί γραφήματα (ιστόγραμμα, πίτα κ.λπ.), χρησιμοποιώντας τα δεδομένα ενός υπολογιστικού φύλλου να μορφοποιεί τα κελιά ενός υπολογιστικού φύλλου με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (γραμματοσειρά, χρώμα φόντου, περιγράμματα) να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το υπολογιστικό φύλλο για την επίλυση προβλημάτων και την υλοποίηση σχεδίων έρευνας.

 

Βασικά θέματα

Λογισμικό υπολογιστικών φύλλων
Η έννοια του φύλλου εργασίας
Η έννοια του κελιού
Διεύθυνση, τύπος και περιεχόμενο κελιού
Επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων
Απλές σχέσεις υπολογισμού
Μορφοποίηση κελιών
Δημιουργία γραφημάτων

Διαχείριση κελιών στο πλέγμα
Χρήση απλών συναρτήσεων και σύνθετων υπολογισμών
Δημιουργία γραφημάτων

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Οι μαθητές/τριες εξοικειώνονται με το περιβάλλον του υπολογιστικού φύλλου αξιοποιώντας την αναπαράσταση του πίνακα που είναι οικεία από τον επεξεργαστή κειμένου. Ο εκπαιδευτικός αναθέτει κατάλληλες ασκήσεις και εργασίες που απαιτούν τη δημιουργία υπολογιστικών φύλλων με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην
καταγραφή, ταξινόμηση, επεξεργασία και αναπαράσταση δεδομένων.

Προτείνεται η υλοποίηση σχετικών εργασιών σε συνεργασία με τα άλλα μαθήματα του Π.Σ. (μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες κ.λπ.) αλλά και δραστηριότητες της σχολικής και της κοινωνικής ζωής: η βιβλιοθήκη της τάξης, ο προϋπολογισμός της σχολικής εκδρομής, υπολογισμός κόστους για το πάρτι της τάξης, διαχείριση ταμείου της τάξης (έσοδα/έξοδα), καταγραφή και επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων της περιοχής, επεξεργασία δεδομένων δημογραφικής μελέτης για την πόλη μας (π.χ. τις τελευταίες δεκαετίες).

Εισαγωγή στο Υπολογιστικό Φύλλο
Διαδραστικό βιντεομάθημα που στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με το περιβάλλον του λογισμικού υπολογιστικού φύλλου και την κατανόηση της έννοιας της διεύθυνσης κελιού, μέσα από την υλοποίηση μιας μικρο-δραστηριότητας.Οι μαθητές διερευνούν τα βήματα επιλογών και υλοποιούν μια ολοκληρωμένη υπολογιστική δραστηριότητα. Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές δημιουργώντας καταστάσεις
διερευνητικής μάθησης. Στη συνέχεια, τους καλεί να υλοποιήσουν νέες δραστηριότητες σε πραγματικό περιβάλλον υπολογιστικού φύλλου.

Υπολογιστικό Φύλλο Ιστού
Εφαρμογή που εκτελείται μέσα από περιβάλλον φυλλομετρητή και υποστηρίζει τις βασικές λειτουργίες ενός λογισμικού υπολογιστικών φύλλων. Οι μαθητές διερευνούν και πειραματίζονται με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστικού φύλλου, μέσα από τις ασκήσεις και τα έτοιμα παραδείγματα που παρέχει η εφαρμογή, με στόχο την
εξοικείωση με τις βασικές επιλογές του υπολογιστικού φύλλου και την επίλυση απλών υπολογιστικών προβλημάτων. Ο εκπαιδευτικός μπορεί, στη συνέχεια, να αναθέσει ασκήσεις αυξανόμενης δυσκολίας και να μεταφέρει την εργασία των μαθητών σε λογισμικό υπολογιστικού φύλλου.

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες

Οι μαθητές υλοποιούν σύνθετες εργασίες και σχέδια έρευνας που απαιτούν τη δημιουργία υπολογιστικών φύλλων με σκοπό τη μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων, τα οποία αφορούν στην καταγραφή, ταξινόμηση, επεξεργασία και αναπαράσταση δεδομένων διαφόρων τύπων. Οι εργασίες που ανατίθενται θα πρέπει να αντλούν θέματα από τα μαθήματα του Π.Σ. (μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες κ.λπ.), καθώς και από την ευρύτερη σχολική και κοινωνική ζωή. Οι μαθητές κωδικοποιούν και καταγράφουν πληροφορίες, σχεδιάζουν επεξεργασίες και μετασχηματισμούς, εξάγουν αποτελέσματα σε κατάλληλη μορφή, δημιουργούν γραφήματα αναπαράστασης πληροφοριών. Στα πλαίσια της υλοποίησης σχεδίων έρευνας, είναι επιθυμητή και θα πρέπει να επιδιώκεται η συνέργεια και η χρήση διαφόρων υπολογιστικών εργαλείων (π.χ. επεξεργασίας κειμένου, παρουσιάσεων, εννοιολογικής χαρτογράφησης κ.λπ.).

Ενδεικτικά έργα που προτείνονται:
Επεξεργασία δεδομένων δημογραφικής μελέτης για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. τις τελευταίες δεκαετίες).
Μελέτη της κατανομής των μορφών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.

Δημιουργία βάσης γεωγραφικών δεδομένων χωρών της Ευρώπης (πρωτεύουσα, πληθυσμός, παραγωγή, οικονομία
κ.λπ.)
Διεξαγωγή έρευνας μεταξύ των μαθητών Ε’ και ΣΤ’ τάξης (π.χ. σχετικά με τις διατροφικές τους συνήθειες).

Οι συναρτήσεις στο Υπολογιστικό Φύλλο
Διαδραστικό βιντεομάθημα που στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση των βασικών συναρτήσεων του υπολογιστικού φύλλου (SUM, MAX, MIN, AVERAGE). Οι μαθητές, καθοδηγούμενοι από το βιντεομάθημα, διερευνούν τα βήματα επιλογών του υπολογιστικού φύλλου και υλοποιούν μια ολοκληρωμένη δραστηριότητα επίλυσης προβλήματος με χρήση των βασικών συναρτήσεων. Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής μάθησης. Στη συνέχεια, τους καλεί να υλοποιήσουν τη δραστηριότητα σε πραγματικό περιβάλλον υπολογιστικού φύλλου.

Εισαγωγή γραφήματος στο Υπολογιστικό Φύλλο
Διαδραστικό βιντεομάθημα που στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με τη δημιουργία γραφημάτων στο υπολογιστικό
φύλλου. Οι μαθητές, καθοδηγούμενοι από το βιντεομάθημα, διερευνούν τα βήματα επιλογών του υπολογιστικού φύλλου και υλοποιούν μια ολοκληρωμένη δραστηριότητα δημιουργίας γραφήματος. Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής μάθησης. Στη συνέχεια, τους καλεί να υλοποιήσουν τη δραστηριότητα σε πραγματικό περιβάλλον υπολογιστικού φύλλου.

 

Εκπαιδευτικό υλικό
Λογισμικό υπολογιστικών φύλλων
Διαδίκτυο
Βιντεομαθήματα στο Φωτόδεντρο

Εισαγωγή στο Υπολογιστικό Φύλλο http://photodentro.edu.gr/l or/r/8521/960
Υπολογιστικό Φύλλο Ιστού http://photodentro.edu.gr/l or/r/8521/4747

Οι συναρτήσεις στο Υπολογιστικό Φύλλο http://photodentro.edu.gr /lor/r/8521/555
Εισαγωγή γραφήματος στο Υπολογιστικό Φύλλο http://photodentro.edu.gr /lor/r/8521/625