3 Γ3. Υλοποιώ σχέδια εργασίας/έρευνας (project) με τις ΤΠΕ Ε΄- Στ’ τάξη

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή:
να αναλύει σύνθετες εργασίες σε επιμέρους απλούστερα έργα
να επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία ΤΠΕ και να τα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά για την ολοκλήρωση των έργων
να επιλέγει, να οργανώνει και να ταξινομεί πληροφορίες
να συνθέτει, να δημιουργεί και να μετασχηματίζει πληροφορίες και υλικό
να εφαρμόζει κριτήρια αξιολόγησης των πηγών και των πληροφοριών που χρησιμοποιεί
να ολοκληρώσει τις γνώσεις και δεξιότητες που έχει αναπτύξει από τις άλλες θεματικές ενότητες
να εφαρμόζει τεχνικές και μεθόδους οργάνωσης και χρονοπρογραμματισμού των εργασιών που αναλαμβάνει
να αξιοποιεί προηγούμενα έργα και τις γνώσεις του για να βελτιώσει τις δημιουργίες του
να παρουσιάζει και να επικοινωνεί τις ιδέες του
να συνεργάζεται και να προσφέρει τις γνώσεις και τις ικανότητές του στην ομάδα για την υλοποίηση μιας δραστηριότητας-εργασίας
να βιώνει ικανοποίηση και να αναπτύσσει την αυτοεκτίμησή του μέσα από την ολοκλήρωση και την παρουσίαση των έργων του
να αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα και τις προεκτάσεις της χρήσης των ΤΠΕ στη ζωή του σημερινού ανθρώπου

 

Βασικά θέματα
Πληροφορικός γραμματισμός
Διαθεματικότητα
Σχολική ζωή
Κοινωνική ζωή
Ανάλυση και σύνθεση εργασιών
Επιλογή και αξιολόγηση πηγών, πληροφοριών και εργαλείων ΤΠΕ
Οργάνωση και συντονισμός εργασιών
Συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη
Χρησιμότητα των ΤΠΕ στη ζωή

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι μαθητές/τριες εργάζονται σε ομάδες και υλοποιούν σχέδια έρευνας μικρής και μεγάλης διάρκειας, τα οποία απαιτούν τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών και υλικού, τη χρήση ποικίλων εργαλείων των ΤΠΕ, ψηφιακών και έντυπων πηγών. Δημιουργούν ολοκληρωμένα έργα και τα παρουσιάζουν στην τάξη.
Η θεματολογία των σχεδίων εργασίας εντάσσεται σε ένα νοηματοδοτούμενο πλαίσιο δραστηριοτήτων της σχολικής και της κοινωνικής ζωής. Προτείνεται η υλοποίηση διαθεματικών εργασιών που συνδέουν διάφορα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών (γλώσσα, ιστορία, φυσικές επιστήμες, περιβάλλον, μαθηματικά, κοινωνικές επιστήμες κ.λπ.).

Ενδεικτικά σχέδια έρευνας που προτείνονται:

1. Ιστοεξερεύνηση
Οι μαθητές/τριες εργάζονται σε μικρές ομάδες και αναλαμβάνουν ρόλους-διαθεματικές προσεγγίσεις, με στόχο να υλοποιήσουν ένα σχέδιο έρευνας με τη μορφή ιστοεξερεύνησης (WebQuest). Το θέμα διερεύνησης και μελέτης μπορεί να εντάσσεται στον πληροφορικό
γραμματισμό, στα άλλα μαθήματα του Π.Σ., στο διαθεματικό πεδίο, στη σχολική ή στην κοινωνική ζωή.

Ενδεικτικά θέματα που προτείνονται:
Οι κλιματικές αλλαγές στον πλανήτη
Ναι στην πυρηνική ενέργεια;
Τα σωματίδια της ύλης
Μεσογειακή διατροφή
Ταξίδι στις χώρες της Αφρικής.

Οι μαθητές/τριες αξιοποιούν τις προτεινόμενες πηγές από τον/την εκπαιδευτικό αλλά και άλλες πηγές, που εντοπίζουν κατά από την έρευνά τους, με στόχο να συλλέξουν πληροφορίες ή υλικό και να διαπραγματευτούν συγκεκριμένα ζητήματα-προβλήματα που τους ανατίθενται. Το τελικό έργο που καλείται να ολοκληρώσει κάθε ομάδα μπορεί να είναι μια παρουσίαση, ένα πόστερ, μια έκθεση ψηφιακών έργων, μια σχολική ημερίδα κ.λπ.

 

2. Δημιουργία Wiki
Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων και με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού σχεδιάζουν και αναπτύσσουν συνεργατικά υλικό στο wiki της τάξης. Η δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί και σε συνεργασία με άλλα μαθήματα ή ως διαθεματική εργασία.

Ενδεικτικά θέματα που προτείνονται:
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες σήμερα
Αθλητισμός και ντόπινγκ
Ηφαίστεια του πλανήτη
Η όξινη βροχή
Το ταξίδι του Κολόμβου
Παραδοσιακές τέχνες ή επαγγέλματα που χάνονται
Η παραγωγή του λαδιού.

Οι μαθητές αξιοποιούν ποικίλες πηγές πληροφόρησης, αναζητούν κατάλληλες πληροφορίες και πολυμεσικό υλικό (εικόνες, βίντεο, προσομοιώσεις κ.λπ.), συνεργάζονται και οργανώνουν το υλικό σε ενότητες κ.λπ. Για τις ανάγκες σχεδιασμού και οργάνωσης του έργου τους δημιουργούν σχετικό εννοιολογικό χάρτη. Συζητούν και ανταλλάσουν ιδέες τόσο στην τάξη όσο και ηλεκτρονικά, μέσω του εργαλείου συζήτησης του περιβάλλοντος wiki ή στην ψηφιακή πλατφόρμα της τάξης. Αναπτύσσουν συνεργατικά το περιεχόμενο του wiki, τόσο από την τάξη όσο και από το σπίτι. Ολοκληρώνουν και παρουσιάζουν την εργασία τους στην τάξη, αξιολογούν την εργασία της ομάδας τους και των άλλων ομάδων, ανταλλάσσουν ιδέες, συμπληρώνουν και βελτιώνουν το υλικό τους.

 

3. Εκπαιδευτική ρομποτική
Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες των 3-4 ατόμων, σχεδιάζουν και οργανώνουν την εργασία τους, διακρίνουν τα μέσα και τα εργαλεία του περιβάλλοντος της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Συναρμολογούν το ρομπότ, σχεδιάζουν, υλοποιούν, ελέγχουν και βελτιώνουν τις διαδικασίες καθοδήγησης του ρομπότ.

Ενδεικτικά θέματα που προτείνονται:
μέτρηση απόστασης με βάση την περίμετρο της ρόδας του ρομπότ
υπολογισμός περιμέτρου και εμβαδού επιφάνειας κίνηση του ρομπότ σε λαβύρινθο ή χώρο με εμπόδια κίνηση-ανταπόκριση του ρομπότ σε ηχητικές εντολές

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8 ώρες

 

Εκπαιδευτικό υλικό
Εργαλεία ΤΠΕ
Εκτυπωτής
Φωτογραφική μηχανή
Σαρωτής
Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου
Λογισμικό παρουσιάσεων
Λογισμικά πολυμέσων
Λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης
Εκπαιδευτικό λογισμικό
Φυλλομετρητές
Wikipedia
Google Maps-Google Earth
Ιστοεξερευνήσεις
Ιστολόγια
Wiki
Διαθέσιμος εξοπλισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής
Διδακτικό Σενάριο: Δημιουργώ το δικό μου Wiki http://aesop.iep.edu.gr/node /15997