1 Δ1. Οικοδομώ ψηφιακή παιδεία και γραμματισμό Α’ και Β’ Δημοτικού

Προσδοκώμενα Μαθησιακά
Αποτελέσματα

 

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι
ικανός/ή
να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο με
ασφάλεια και να τηρεί βασικούς
κανόνες προστασίας
να αντιλαμβάνεται τη
σπουδαιότητα και τις
προεκτάσεις της χρήσης των ΤΠΕ
στη ζωή του σύγχρονου
ανθρώπου

 

Βασικά θέματα

 

Ασφάλεια στο
Διαδίκτυο
ΤΠΕ και
καθημερινότητα

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες

 

Οι μαθητές/τριες με την καθοδήγηση του/της
εκπαιδευτικού ενημερώνονται και συζητούν για τις βασικές
αρχές ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου.
Στο εργαστήριο πληροφορικής ο/η εκπαιδευτικός
εμπλέκει τους μαθητές/τριες σε εκπαιδευτικά παιχνίδια
ευαισθητοποίησης για τους κινδύνους του Διαδικτύου και
βασικά βήματα αντιμετώπισης.
Προβολή βίντεο και συζήτηση για την ανωνυμία και την
πλαστοπροσωπία στο Διαδίκτυο.
Οι μαθητές/τριες με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού
μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με
ασφάλεια αξιοποιώντας μηχανές αναζήτησης (π.χ. Google).
Δημιουργία εννοιολογικών χαρτών, με θέμα τους κινδύνους
από την πλοήγηση στο Διαδίκτυο, η οποία εκτελείται σε
περιβάλλον φυλλομετρητή και ενσωματώνει λειτουργίες
προσαρμοσμένες στο επίπεδο των μικρών μαθητών/τριών.
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες

 

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο,
Κόμβος του ΠΣΔ
http://internet-safety.sch.gr
Εκπαιδευτική Τηλεόραση
http://www.edutv.gr/index.ph
p/diadiktio
Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου
http://www.saferinternet.gr
http://isecurenet.sch.gr/porta
l/?p=116
CyberKid – Οδηγίες ψηφιακής
ασφάλειας

Πύλη ψηφιακής Ασφάλειας
http://digitrust.edu.gr/index.p
hp/el/students-home
Λογισμικό εννοιολογικής
χαρτογράφησης
http://photodentro.edu.gr/lor
r/8521/3423