ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΕ – Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

edit

Πηγή: ΑΡΧΕΙΑ ΙΕΠ

(Για προχωρημένους...)

1. Αλγοριθμική και προγραμματισμός υπολογιστικών συστημάτων

1.1 Αλγοριθμική.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι μαθητές/-τριες να είναι σε θέση να:

 αναφέρουν προβλήματα της καθημερινής ζωής
 περιγράφουν παραδείγματα αλγορίθμων από την καθημερινή ζωή
 ακολουθούν απλές εντολές με σειριακό τρόπο
 διατυπώνουν απλές οδηγίες κίνησης με καθορισμένο τρόπο

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

 εντοπίζουν και παρουσιάζουν σε φυσική γλώσσα απλά προβλήματα από την καθημερινή τους
ζωή, καθώς και τα βήματα για την επίλυσή τους (π.χ. παρασκευή σάντουιτς,
ετοιμασία για το σχολείο κ.λπ.)
 ακολουθούν οδηγίες για την εκτέλεση απλών αλγορίθμων, διατυπωμένων
με οπτική μορφή (π.χ. οριγκάμι, συνταγή κ.λπ.)
 επιλύουν προβλήματα κίνησης προς καθορισμένο στόχο χρησιμοποιώντας
προκαθορισμένες εντολές
 παίζουν παιγνίδια ρόλων εκτελώντας με το σώμα τους απλούς αλγόριθμους κίνησης
στον χώρο ή καθοδηγώντας άλλα παιδιά (παιχνίδι του παιδιού-ρομπότ)

 

1.2 Προγραμματισμός και προγραμματιστικά περιβάλλοντα.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι μαθητές/-τριες να είναι σε θέση να:

διατυπώνουν απλές εντολές με καθορισμένο τρόπο
 αναγνωρίζουν ότι το σύνολο των εντολών που δίνουν είναι αυστηρά καθορισμένο
 αναγνωρίζουν το πρόγραμμα ως ακολουθία εντολών
 διακρίνουν τα επιμέρους στοιχεία του περιβάλλοντος οπτικού προγραμματισμού
 δημιουργούν ένα απλό πρόγραμμα με πλακίδια που περιλαμβάνει εντολές κίνησης και εμφάνισης

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

αξιοποιούν περιβάλλοντα  οπτικού προγραμματισμού και χρησιμοποιούν εντολές με
πλακίδια συμβόλων για να υλοποιήσουν παιγνιώδεις δραστηριότητες επίλυσης
προβλημάτων κίνησης, δημιουργικής έκφρασης κ.ά

 

1.3 Επίλυση προβλημάτων με προγραμματιστικά εργαλεία (ρομποτική και αυτοματισμοί).

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι μαθητές/-τριες να είναι σε θέση να:

Προγραμματίζουν μια απλή ρομποτική κατασκευή με σκοπό την κίνησή της στον χώρο

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Υλοποιούν σχέδιο εργασίας  με σενάριο κατά το οποίο ο ήρωας (ρομπότ εδάφους)
μετακινείται στον χώρο για συγκεκριμένο στόχο

 

2.
Υπολογιστικά συστήματα, Ψηφιακές συσκευές, Δίκτυα

2.1 Υπολογιστικά συστήματα και ψηφιακές συσκευές.

Οι μαθητές/-τριες να είναι σε θέση να:

αναγνωρίζουν τις διαφορετικές μορφές που μπορεί να έχει ένα υπολογιστικό
σύστημα αντλώντας παραδείγματα από το περιβάλλον τους
 εκκινούν/τερματίζουν το υπολογιστικό σύστημα και εφαρμογές λογισμικού
 διακρίνουν και κατονομάζουν τα βασικά μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

αναφέρουν τις ομοιότητες  και τις λειτουργίες υπολογιστικών συσκευών
(συσκευές εισόδου/εξόδου, επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων, συνδεσιμότητα
κ.ά.) και τις διαφορές στη χρήση τους (φορητότητα, επεξεργαστική ισχύς κ.ά.)
 αναφέρουν τα βασικά μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος, όπως οθόνη,
πληκτρολόγιο, ποντίκι κ.ά.

2.2 Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο.

Οι μαθητές/-τριες να είναι σε θέση να:

 περιγράφουν την έννοια του δικτύου με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή
 αναγνωρίζουν ότι οι υπολογιστικές συσκευές μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ
τους και να ανταλλάσσουν πληροφορίες

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

 συζητούν για τη σημασία και τα οφέλη της δικτύωσης με παραδείγματα από τον
πραγματικό κόσμο και τα αντιστοιχίζουν με τον ψηφιακό κόσμο και την καθημερινότητά τους

 

3. Δεδομένα και Ανάλυση  δεδομένων

3.1 Συλλογή και διαχείριση δεδομένων.

Οι μαθητές/-τριες να είναι σε θέση να:

Αναγνωρίζουν ότι η πληροφορία μπορεί να αποθηκευτεί με διαφορετικές μορφές/αρχεία

 δημιουργούν και αποθηκεύουν ψηφιακές πληροφορίες σε αρχεία

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Αξιοποιούν μαθησιακά  αντικείμενα και εξοικειώνονται με την έννοια του αρχείου και του φακέλου
 μεταφορτώνουν αρχεία (εικόνες ή κείμενο) από ιστοσελίδες στο αποθηκευτικό μέσο και τα
εντοπίζουν με χρήση του εξερευνητή αρχείων

 

3.2 Μοντελοποίηση, συμπερασμός και λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα.

 

Οι μαθητές/-τριες να είναι σε θέση να εξοικειωθούν με την έννοια του απλού εννοιολογικού χάρτη

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Συμπληρώνουν απλούς ημιτελείς εννοιολογικούς χάρτες από το κοινωνικό
περιβάλλον (π.χ. γενεαλογικό δέντρο)

 

4. Ψηφιακός γραμματισμός

4.1 Χρήση εφαρμογών, μέσων και υπηρεσιών.

Οι μαθητές/-τριες να είναι σε θέση να:

 μεταβαίνουν σε δικτυακό τόπο με γνωστή διεύθυνση
 αναγνωρίζουν και χρησιμοποιούν έναν υπερσύνδεσμο
 χρησιμοποιούν σελιδοδείκτη για τη μετάβαση σε δικτυακό τόπο
 δημοσιεύουν σε ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων
 σχολιάζουν αναρτήσεις με χρήση συμβόλων
 διακρίνουν το αριστερό από το δεξί πλήκτρο, καθώς και την κύλιση
 χειρίζονται το ποντίκι για να επιλέγουν και να μετακινούν αντικείμενα
 πληκτρολογούν απλές λέξεις
 χειρίζονται τις βασικές δυνατότητες ενός προγράμματος ζωγραφικής

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

χειρίζονται το ποντίκι (αριστερό-δεξί πλήκτρο, κύλιση), επιλέγουν και μετακινούν αντικείμενα
 χρησιμοποιούν υπερσυνδέσμους, σελιδοδείκτες, μενού πλοήγησης
 πληκτρολογούν απλές λέξεις
 δημοσιεύουν περιεχόμενο, σχολιάζουν αναρτήσεις με χρήση συμβόλων
 δημιουργούν ψηφιακή ζωγραφιά με μολύβι, μαρκαδόρο, εναλλαγές χρωμάτων, πάχους γραμμής
κ.λπ.

 

4.2 Μαθησιακή τεχνολογία και Τεχνολογικά βελτιωμένη εκπαίδευση.

Οι μαθητές/-τριες να είναι σε θέση να:

 εξοικειωθούν με τo Φωτόδεντρο Μικρότοπος Δημοτικού
 εντοπίζουν κατάλληλο περιεχόμενο στον δικτυακό τόπο της εκπαιδευτικής τηλεόρασης

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

πλοηγούνται σε επιλεγμένες δραστηριότητες του Μικρότοπου Δημοτικού από το Φωτόδεντρο
 πλοηγούνται σε επιλεγμένο ψηφιακό περιεχόμενο από τον δικτυακό τόπο της
εκπαιδευτικής τηλεόρασης