Κανόνες Τονισμού

  • Η προπαραλήγουσα παίρνει πάντα οξεία.
  • Η βραχύχρονη συλλαβή όταν τονίζεται παίρνει πάντα οξεία
  • Η μακρόχρονη παραλήγουσα όταν τονίζεται μπροστά από μακρόχρονη λήγουσα παίρνει οξεία.
  • Η μακρόχρονη παραλήγουσα όταν τονίζεται μπροστά από βραχύχρονη  λήγουσα παίρνει περισπωμένη.
  • Όταν η λήγουσα είναι μακρόχρονη  δεν τονίζεται η προπαραλήγουσα
Skip to toolbar