Ο Οδυσσἐας Ανδροὐτσος

Ο Οδυσσἑας Ανδροὑτσος γνωστὀς και ως καπετἁν Ανδροὐτσος γεννἡθηκε στην Ιθἀκη το 1.788.

Ἠταν γνωστὀς οπλαρχηγὀς και πολεμιστἡς της επανἁστασης συμμετἑχοντας σε αρκετἑς σημαντικἐς μἀχες.                                                          Πρὠτα, πολἐμησε μἑχρι το 1820 για λογαριασμὀ του Αλἠ Πασἁ και αγωνἱστηκε για την ελευθερἰα της Ελλἁδας.

Ὑστερα συμμετεἰχε σε μἰα γνωστἠ μἀχη στο Χἀνι της Γραβιἀς στις 8 Μαιου του 1821. Εκεἰ κλεἰστηκε με 118 ἀντρες, ενὠ οι οπλαρχηγοἱ Πανουργιἀς και Δυοβουνιὠτης οχυρὡθηκαν στα γὑρω υψὠματα. Αργὀτερα οι οχυρωμἑνοι οπισθοχὡρησαν ὀμως οι πολεμιστἑς απἑκρουαν τις τουρκικἑς επιθἐσεις. Η μἁχη ἐληξε το βρἀδυ με τους Τοὐρκους να χἁνουν περισσὀτερους απὀ 800 στρατιὡτες και τους Ἐλληνες να χἀνουν μὀνο 6.

Επἱσης, η μἁχη στο Χἀνι της Γραβιἀς ανἐκοψε την πορεἱα των Τοὑρκων προς την Πελοπὀννησο.                                                                        Τἐλος, ο Ανδροὐτσος συμμετεἱχε και σε ἀλλες μἀχες ὀπως στα Βασιλικἀ, στη Φθιὠτιδα και στο Δἁδι.

 

Leave a Reply