ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 10

1.  Υπολογίζω και γράφω τους αριθμούς που λείπουν :

16 – 6 = ….                          15 – 5 = ….

27 – 7 = ….                          24 – 4 = ….

32 – 2 = ….                          31 – 1 = ….

48 – 8 = ….                          49 – 9 = ….

2.  Πόσο κάνουν ;

3 + 3 + 1 = ….                       4 + 3 +2 = ….

5 + 4 +1 = ….                        3 + 2 + 1 = ….

4 + 2 +1 = ….                        2 + 2 +2 = ….

3.  Βρίσκω τις δεκάδες και τις μονάδες των αριθμών :

Το 14 έχει  1 Δ και  4 Μ.

Το 35 έχει …………………………….

Το 48 έχει ……………………………..

Το 26 έχει ……………………………..

Το 17 έχει ……………………………..

Leave a Reply