Τι κάνει;

Ενώνω την εικόνα με τη σωστή πρόταση.

Δεν ξεχνώ:

Τι κάνει;

Αυτός / Αυτή κάνει... άρα βάζω πάντα ει στο τέλος.

Πάμε!

Μπορείτε να τις αντιγράψετε στο τετράδιο και να τις βάλετε στον πληθυντικό αριθμό.

Αυτός / Αυτή κάνει ------- Αυτοί / Αυτές κάνουν