ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ PAST SIMPLE

ΒΑΛΤΕ ΤΟΝ PAST SIMPLE.
- My sister .............................. (tidy) her
bedroom yesterday morning.
- We ................................ (phone) our
cousins last week.
- The girls ............................... (play) on the
computer last night.
- I ....................................... (travel) to Paris
three months ago.
- John ................................. (stay) at his
granny’s house last summer.
- The film ........................... (end) very late
yesterday.
- My family .......................... (live) in New York
in 1995.
- You .............................. (clean) your teeth
three times yesterday

ΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ PAST SIMPLE ΣΕ:
1- ΚΑΤΑΦΑΣΗ
2- ΑΡΝΗΣΗ
3- ΕΡΩΤΗΣΗ
A) My sister / tidy / her room / yesterday morning.
1-
2-
3-
B) We / live / in New York / in 1997.
1-
2-
3-
C) Tom / travel / to Dublin / last night.
1-
2-
3-
D) I / clean / my teeth / twice / yesterday.
1-
2-
3-
E) John / stay / at Mary’s house / last summer.
1-
2-
3-
F) You / start / school / ten years ago.
1-
2-
3-
G) The film / end / very late / last weekend.
1-
2-
3-
H) Sue and Pat / talk / on the phone / yesterday.
1-
2-
3

Leave a Reply