Ο Βοηθός

Θα ήθελα να σε[.                  ] να καταφέρεις να [.                  ]!!!!!

Είσαι πολύ [.                ]!!!!!! Σε [.               ]μου!!!!!!!