Μικρο-πείραμα

Δείτε παρακάτω ένα μικρο-πείραμα από την παράγραφο Β.3.4 Ιδιότητες παραλληλογράμμου - Ορθογωνίου - Ρόμβου - Τετραγώνου - Τραπεζίου - Ισοσκελούς τραπεζίου της Α΄ γυμνασίου.

Μικρο-πείραμα

Η παραβολή f(x)=αx^2+βx+γ

Skip to toolbar