Εξωτερικοί χώροι

Εδώ περιγράφονται από το Διευθυντή σχεδιασμού οι κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Φωτογραφία  Σύντομη περιγραφή