Πολιτική Ποιότητας

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ                                                         

Η πολιτική της εταιρείας «Αλίκη & Παίδαροι Α.Ε. » στον χώρο της ποιότητας εκφράζεται με την πλήρη δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας για:

 • Tη συνειδητή εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ως προς την παραγωγή και εμπορία αλεύρων και υποπροϊόντων άλεσης δημητριακών και τη λειτουργία τoυ λιμένα, και τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς του.
 • Tην πλήρη εναρμόνισή της και την συμμόρφωσή της με τις νομικές και τις κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν τη λειτουργίας της, τα προϊόντα και το σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Βασική, αποτελεί η τήρηση της σχετικής Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας & η συμμόρφωση με τις ισχύουσες προδιαγραφές τυποποίησης και τεχνικές οδηγίες της ΕΕ.
 • Tη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της, για τα προσφερόμενα προς αυτούς προϊόντα και υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης.
 • Tην διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου. Η δέσμευση αυτή αντικατοπτρίζεται από Βασικές Αξίες της Εταιρείας μας όπως : η Ευθύνη, ο Σεβασμός προς το εργατικό προσωπικό και το κοινωνικό σύνολο και η Υπευθυνότητα τόσο της διοίκησης όσο και του εργατικού προσωπικού. Οι αξίες αυτές ενσαρκώνουν το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε .

Για την κάλυψη των παραπάνω δεσμεύσεων, η Διοίκηση της εταιρείας θα διαθέτει κάθε φορά, και σε όποιο βαθμό χρειαστεί, υλικούς πόρους και έμψυχο δυναμικό προβαίνοντας σε ανάλογες επενδύσεις. Η εταιρεία σύμφωνα με το επιχειρησιακό της σχέδιο θα καλύπτει τις προβλεπόμενες ανάγκες της σε προσωπικό και εξοπλισμό βάση των απαιτήσεων εκπλήρωσης των στόχων ποιότητας. Η Πολιτική Ποιότητας της επιχείρησης αποτυπώνεται γενικά στους κάτωθι αντικειμενικούς σκοπούς:

 • Τη συνεχή ανάπτυξη και την αύξηση του μεριδίου αγοράς της επιχείρησης, με συγκεκριμένη σύννομη πολιτική διαχείρισης στα θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας της εργασίας και κοινωνικής εταιρικής ευθύνης.
 • Στον κώδικα Δεοντολογίας της <<Αλίκη & Παίδαροι Α.Ε.>> που αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της επιχείρησής. Ο κώδικας χρησιμεύει ως οδηγός για τη λήψη ορθών και ηθικών αποφάσεων.
 • Τη διαρκή  ενίσχυση της στερεής και εποικοδομητικής σχέσης με το εργατικό προσωπικό με τη διατήρηση συνεχούς ενημερότητας για τις ανάγκες τους, τις συνθήκες εργασίας τους και  για την γενικότερη ικανοποίηση τους.
 • Την επίτευξη, τη διατήρηση και τη βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της, προμηθεύοντας προϊόντα σταθερής υψηλής ποιότητας, σε ανταγωνιστικές τιμές και στηριζόμενα σε αποτελεσματικές υπηρεσίες.
 • Τη διαρκή  ενίσχυση της στερεής και εποικοδομητικής σχέσης με τους πελάτες με τη διατήρηση συνεχούς  ενημερότητας για τις ανάγκες τους, και τις ανάγκες των πελατών τους, όσον αφορά την ποιότητα & την εξυπηρέτηση και τον προγραμματισμό των εκάστοτε ποιοτικών βελτιώσεων, με βάση τις πληροφορίες που επιστρέφουν από αυτούς.

Η βασική Πολιτική Ποιότητας, με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της  «Αλίκη & Παίδαροι Α.Ε.», τυγχάνει ευρείας δημοσιότητας εντός και εκτός της επιχείρησης και συνοψίζεται στο κάτωθι πλαίσιο στόχων ποιότητας:

 • Να επιτυγχάνει και να διατηρεί  την ποιότητα των προϊόντων που παράγει, στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, και σύμφωνα με τις νόμιμες υποχρεώσεις της. Έμφαση θα δίνεται στην καταλληλότητα των υλικών και στον έλεγχο των συνθηκών παραγωγής τους, με διαρκή στόχο τη μείωση των μη συμμορφούμενων προϊόντων.
 • Να βελτιστοποιεί τις διεργασίες αποτύπωσης των τεχνικών απαιτήσεων του κάθε έργου-συγκροτήματος και την διαδικασία  κατασκευής & εγκατάστασης ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές με στόχο την μείωση των λαθών, επεξεργασιών και την κοστολογική επιβάρυνση των προϊόντων.
 • Να ικανοποιεί τις παραγγελίες των πελατών και τα χρονοδιαγράμματα παραδόσεων μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες και πάντα σύμφωνα με τους καθορισθέντες όρους και να πληροφορεί τους πελάτες της για τη σωστή χρήση των προϊόντων της. Να επιτυγχάνει τη συνεχή βελτίωση  της ικανοποίησης των πελατών και μείωση των παραπόνων.

H πολιτική ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη όπως απαιτείται από τα πρότυπα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η εταιρεία <<Αλίκη & Παίδαροι Α.Ε.>> διενεργεί κάθε δραστηριότητά που αφορά την παραγωγή & διακίνηση των προϊόντων και υποπροϊόντων άλεσης που παράγει, έτσι ώστε να ελέγχει την ασφάλειά τους όσον αφορά την υγεία των δυνητικών καταναλωτών με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Η διοίκηση της εταιρείας μέσω της εφαρμογής καταγραμμένων διαδικασιών, εξασφαλίζει:

 • την άριστη λειτουργική κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού επεξεργασίας.
 • την αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας των α’ υλών, ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων.
 • την  εκπαίδευση του προσωπικού
 • την εφαρμογή ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής.
 • Την εφαρμογή ηθικών αποφάσεων και προτύπων κοινωνικής εταιρικής ευθύνης.
 • τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των πελατών και των ελεγκτικών αρχών καθώς και με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Τη συνεχή εξέλιξη της κουλτούρας-νοοτροπίας των εργαζομένων σχετικά με την ασφάλεια του τρόφιμου και της αύξησης της ευαισθητοποίησής τους.

Η διοίκηση της εταιρίας «Αλίκη & Παίδαροι Α.Ε.» πιστεύει ότι απαιτείται συνεχής εγρήγορση, ώστε η ασφάλεια των παραγομένων τροφίμων, να παραμένει διαρκώς στο  απαιτούμενο επίπεδο όσον αφορά την υγεία των δυνητικών καταναλωτών και έχει κατανοήσει ότι, η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (HACCP) - με στοιχεία που επιτρέπουν την αυτό-αξιολόγηση και βελτίωσή τoυ - είναι επιτακτική ανάγκη.