Εξωτερικοί χώροι

Εδώ περιγράφονται απο το Διευθυντή σχεδιασμού οι κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Φωτογραφία  Σύντομη περιγραφή