Εξωτερικοί χώροι

Εδώ περιγράφονται από το Διευθυντή Σχεδιασμού οι κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Φωτογραφία  Σύντομη περιγραφή