Οργανόγραμμα

Ενημερώνεται από το Δ/ντή Προσωπικού

Η οργανωτική δομή της εταιρείας μας, περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα: