Προφίλ

Εδώ περιγράφονται σε γενικές γραμμές το είδος της εταιρείας, και οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται

Ενημερώνεται από τη  Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων