Διδασκαλία Γεωμετρικών Στερεών στην Β΄ τάξη

Κεφάλαιο 13. Γνωρίζω τα Γεωμετρικά Στερεά

Βοηθητικές δραστηριότητες με προσαρμογές της ύλης
Παρουσίαση των γεωμετρικών στερεών

Σελίδα του Βιβλίου 

1. Προτεινόμενος χρόνος διδασκαλίας: 1 ώρα
2. Κύριος διδακτικός στόχος
Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να διακρίνουν τα γεωμετρικά στερεά.
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:
◗ Διακρίνουν γεωμετρικά στερεά, όπως κύβος, κύλινδρος, πυραμίδα, ορθογώνιο
παραλληλεπίπεδο και σφαίρα.
◗ Συσχετίσουν με τα αντίστοιχα γεωμετρικά σχήματα – τετράγωνο, τρίγωνο,
ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και κύκλο.
◗ Oνομάζουν ένα γεωμετρικό σχήμα με διαδοχικά γράμματα της αλφαβήτου
(δεξιόστροφα).
3. Προαπαιτούμενες γνώσεις – Έλεγχος
◗ Nα αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά σχήματα (τρίγωνο, τετράγωνο, κύκλος,
ορθογώνιο παραλληλόγραμμο).
◗ Nα αναγνωρίζουν ομοιότητες και διαφορές σε δεδομένα σχήματα (αριθμό
πλευρών) ή στερεά (ως προς το μέγεθος, το σχήμα, αν είναι σταθερά ή κυλούν
εύκολα κτλ.).
◗ Nα χρησιμοποιούν το τάγκραμ.
◗ Nα συνεργάζονται σε ομάδες των δύο ή των τεσσάρων.
Έλεγχος
Ελέγχουμε αν τα παιδιά μπορούν να αναγνωρίσουν τα γεωμετρικά σχήματα σε
αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στην τάξη (μπορεί τα παιδιά να θυμηθούν τη
σχέση γεωμετρικών στερεών και γεωμετρικών σχημάτων από την A΄ Tάξη, αλλά
και από μόνα τους να συσχετίσουν, π.χ., το στρογγυλό ρολόι του τοίχου με τον
κύκλο, το χάρακα με το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κτλ.).
Ζητάμε από τα παιδιά να δείξουν από τα κομμάτια του τάγκραμ ένα πολύγωνο και
ένα τρίγωνο.

Βίντεο:  Χαρακτηριστικά  γεωμετρικών στερεών (φωτόδεντρο βίντεο)

Δραστηριότητες ανακάλυψης

Μελέτη αναπτύγματος κύβου (Φωτόδεντρο)

Δραστηριότητα :Ταξινομώντας Στερεά  (Φωτόδεντρο)

Κουίζ παιχνίδι ερωτήσεων

Φύλλο εργασίας: Αντιστοίχιση ονομάτων γεωμετρικών στερεών

 

Leave a Reply

Skip to toolbar