Τουριστικές Πληροφορίες Τοποθεσιών

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Β1

Όταν θα παραδίδεται στο μέλλον μια  εργασία σε ψηφιακή μορφή να αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία σας ( Ονοματεπώνυμο, Τμήμα, Ημερομηνία) τόσο στο εσωτερικό εργασίας όσο και στον τίτλο.