Επανάληψη στις Δομές Επιλογής – Επανάληψης

Ασκήσεις

 

1.
Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:

Ι <- 1
Όσο   Ι < 10  επανάλαβε
Εμφάνισε Ι
Ι <- Ι + 3
Τέλος_επανάληψης

Να σχεδιάσετε το ισοδύναμο διάγραμμα ροής.
Να ξαναγράψετε το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου χρησιμοποιώντας την εντολή ΓΙΑ αντί της εντολής ΟΣΟ.

2.
Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου.

Για x από 1 μέχρι Κ
Εμφάνισε x
Τέλος_επανάληψης

Να μετατραπεί σε ισοδύναμο τμήμα αλγορίθμου χρησιμοποιώντας την εντολή Αρχή_Επανάληψης Μέχρις_ Ότου

3.
Να γράψετε τμήμα αλγορίθμου, που θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα με το παρακάτω τμήμα:

δ<-α mod 10
Όσο δ>0 επανάλαβε
        δ<-δ-1
γ<-γ+β
Τέλος_επανάληψης

χρησιμοποιώντας αντί της εντολής Όσο την εντολή Για. Στο νέο τμήμα αλγορίθμου να χρησιμοποιήσετε μόνο τις μεταβλητές α,β,γ,δ, που χρησιμοποιεί το αρχικό τμήμα.

4.
Ένας κωδικός χρήστη αποτελείται το πολύ από 10 χαρακτήρες και το ελάχιστο από 6. Ο κωδικός αυτός μπορεί να περιέχει οποιοδήποτε χαρακτήρα αλλά τουλάχιστον ένα σύμβολο ('$, '#, '@, '!, '%, '*) και δύο αριθμούς (0-9). Επιπλέον απαγορεύεται η εισαγωγή του κενού. Να γίνει αλγόριθμος που θα ελέγχει την εγκυρότητα ενός κωδικού. Οι χαρακτήρες του κωδικού διαβάζονται επαναληπτικά ένας ένας. Το τέλος της καταχώρησης δηλώνεται με τον χαρακτήρα '.'. Εάν ο κωδικός είναι αποδεκτή συμβολοσειρά εμφανίζεται το μήνυμα 'Επιτυχής καταχώρηση κωδικού'. Εάν δεν είναι επιτυχής η καταχώρηση εμφανίζεται μήνυμα(τα) με τον κανόνα που παραβιάστηκε.

Ερωτήσεις ανάπτυξης

Χρησιμοποιείστε τα σχόλια για να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις θεωρίας. Στη συνέχεια σχολιάστε την απάντηση τουλάχιστον ενός συμμαθητή σας.

  1. Τι είναι αλγόριθμος
  2. Ποια κριτήρια πρέπει να ικανοποιεί ο αλγόριθμος;
  3. Από ποιους τρόπους μελετά η επιστήμη της Πληροφορικής τους αλγορίθμους;
  4. Τρόποι αναπαράστασης αλγορίθμων
  5. Ποιες οι βασικές συνιστώσες ενός αλγορίθμου. Πότε χρησιμοποιείται κάθε μία από αυτές
  6. Ποιες κατηγορίες τελεστών υπάρχουν; Να αναφέρετε όλους τους τελεστές ανά κατηγορία.
  7. Ποιους χαρακτήρες περιλαμβάνει το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ;
  8. Τι είναι οι σταθερές και τι οι μεταβλητές στη ΓΛΩΣΣΑ;
  9. Πότε χρησιμοποιείται η δομή επιλογής;
  10. Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης;