Άσκηση

Άσκηση: Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα Python, που να διαβάζει το μήκος της ακτίνας ενός κύκλου και να τυπώνει τη διάμετρο, το μήκος και το εμβαδόν αυτού του κύκλου. Βοήθεια: Η διάμετρος του κύκλου δίνεται από τον τύπο d=2*r, η περίμετρος από τον τύπο p=2*π*r (όπου π≈3,14) και το εμβαδόν από τον τύπο Ε=π*r2

 

Ενδεικτική Λύση

import math # βιβλιοθήκη με μαθηματικές συναρτήσεις
r = float(input ("δώστε την ακτίνα του κύκλου : "))
d = 2*r
print "Η διάμετρος του κύκλου με ακτίνα ",r, " είναι: ",d
p=2*math.pi*r
print "Η περίμετρος του κύκλου με ακτίνα " ,r, " είναι: ", p
E=math.pi* r**2
print "Το εμβαδόν του κύκλου με ακτίνα ",r, " είναι: ",E
.

Leave a Reply