Βασικές (ενσωματωμένες) συναρτήσεις

Στο περιβάλλον της γλώσσας Python, επαληθεύστε τις παρακάτω συναρτήσεις:
● Η float() μετατρέπει ακεραίους και συμβολοσειρές σε δεκαδικούς αριθμούς.
● Η int() δέχεται οποιαδήποτε αριθμητική τιμή και τη μετατρέπει σε ακέραιο
κόβοντας τα δεκαδικά ψηφία, αν υπάρχουν.
● H str() δέχεται οποιαδήποτε τιμή και την μετατρέπει σε συμβολοσειρά.
● Η abs() επιστρέφει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού.
● Η pow(a,b) επιστρέφει τη δύναμη του α υψωμένη στο β.
● H divmod(x,y) επιστρέφει το ακέραιο πηλίκο και το ακέραιο υπόλοιπο της
διαίρεσης x/y.

Παραδείγματα συναρτήσεων

>>> float(10)
10.0
>>> int(5.678)
5
>>> str(5.678)
5.678
>>> abs(-45)
45
>>> divmod(10,3)
(3, 1)
>>> pow(2,3)
8

Leave a Reply