Αξιοποίηση του υλικού από τους μαθητές

Στην κυψέλη έχουν αναρτηθεί αρχεία τα οποία περιλαμβάνουν, έγγραφα, βίντεο, δραστηριότητες, εικόνες, προκειμένου οι μαθητές να εκτεθούν σε μια ποικιλία ερεθισμάτων γραπτών και οπτικών, για την κατάκτηση της γνώσης.

Οι μαθητές θα κληθούν αρχικά να συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό σενάρια και να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με τη διατροφή και την άθληση, μέσα από ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες.

Ακολούθως, θα παρακολουθήσουν βίντεο με σκοπό να κατανοήσουν το γενικότερο νόημα και τη σημασία της διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας στη ζωή τους.

Θα δουν μία εικόνα αφενός, για την ενεργοποίηση των γνώσεων που κατέχουν και αφετέρου, για να κατανοήσουν πως μπορεί να συνδυαστεί η διατροφή με τη φυσική δραστηριότητα μέσα από το διάλογο.

Επιπλέον, θα παρακολουθήσουν ένα βίντεο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να οργανώσουν ένα γεύμα τους, σύμφωνα με τις αρχές της υγιεινής διατροφής.

Τέλος, ακολουθούν ασκήσεις δραστηριοτήτων για την αξιολόγηση των γνώσεων τους.

Ακολουθείται ένα μοντέλο καθoδηγούμενης διερεύνησης-ανακάλυψης με έμφαση στην κριτική και στοχαστική σκέψη, στη συμμετοχική και συνεργατική μάθηση και στη δημιουργική έκφραση.

Διατροφή για ενήλικες!

http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/oik_oikon_a/math/59_68.pdf

Skip to toolbar