ενδελεχής επιμέλεια του κώδικα

Ο οπτικός προγραμματισμός βοηθάει τον μαθητή στην κατανόηση. Έτσι δεν χρειάζεται να μάθει από την αρχή να γράφει σε επίπεδο κώδικα.