Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών στο πρόγραμμα ‘Έλεγχος ζημίας’ που χρησιμοποιεί υποπρόγραμμα

Το παρακάτω πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ διαβάζει τα μηνιαία έσοδα και τα μηνιαία έξοδα μιας επιχείρησης για το πρώτο εξάμηνο του έτους και τα καταχωρεί σε πίνακες. Μέσω συνάρτησης υπολογίζει το πλήθος των μηνών που είχαν ζημία, δηλαδή τα έσοδα ήταν λιγότερα από τα έξοδα. Τέλος, εμφανίζει το πλήθος των μηνών που είχαν ζημία.

Πρόγραμμα "Έλεγχος ζημίας"

i) Εκτελέστε στον διερμηνευτή το πρόγραμμα για τις τιμές εισόδου των πινάκων 5.8 και 5.9. Ποια τιμή θα πάρει η μεταβλητή «Μήνες_με_ζημία» μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της συνάρτησης; Με βάση την εκφώνηση πόσοι μήνες είχαν ζημία;
ii) Ποια λάθη εντοπίσατε κατά την εκτέλεση του προγράμματος; Προτείνετε διορθώσεις.

Πίνακας [5. 8]. Μηνιαία έσοδα

1ος μήνας  2ος μήνας  3ος μήνας 4ος μήνας 5ος μήνας 6ος μήνας
2000 2000 2300 2500 1800 2100

Πίνακας [5. 9]. Μηνιαία έξοδα

1ος μήνας  2ος μήνας  3ος μήνας 4ος μήνας 5ος μήνας 6ος μήνας
2000 2200 2300 2100 1500 2000

Leave a Reply