Ερωτήσεις εμπέδωσης δυναμικών δομών δεδομένων (1.3.4 από βιβλίο 2)

Παραδείγματα εφαρμογών συνδεδεμένων λιστών από την καθημερινή ζωή

Δένδρα ή Γράφοι

https://forms.gle/ieaJYqLx91de7Z3M6

Καλύτερη δυναμική δομή δεδομένων

https://forms.gle/w7BaXf14NiNLzBSR6

Περιεχόμενα βιβλίου

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται αριστερά η δομή των περιεχομένων ενός βιβλίου και δεξιά ένα ημιτελές δένδρο, το οποίο αναπαριστά εν μέρει την δομή του βιβλίου αυτού. Προσπαθήστε να συμπληρώσετε το δένδρο αυτό, ώστε να απεικονίζει την δομή του βιβλίου στο σύνολό της.

(Στην εφαρμογή Σχέδια Google μπορείτε να σχεδιάσετε τη διαγραμματική αναπαράσταση των περιεχομένων του βιβλίου.)

Δέντρο για την αναπαράσταση κώδικα και δέντρο απόφασης

Leave a Reply