Μαθήματα – Εργασίες 21/3/2023

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Στο Βιβλίο Μαθητή σελ.95 μόνο η εργ.2 και στο Τ.Ε. σελ.30-31 οι ασκ.1,3,4.

ΓΛΩΣΣΑ: Στο Βιβλίο Μαθητή σελ.27-28 τα 2 κείμενα. Ανάγνωση και Αντιγραφή 1 φορά το ποίημα σελ.27. Στο τετράδιο η 2η ερώτηση από τη σελ.28

ΜΕΛΕΤΗ: Στο Βιβλίο Μαθητή σελ.68-69, μαθαίνω καλά το "Αξίζει να διαβάσουμε".

ΑΓΓΛΙΚΑ:

Leave a Reply