Ελληνικά

Μήνας: Μάρτιος 2020

Recipes from around the world

               https://www.canva.com/design/DACYHYo8gXU/pl8cPioleWdNxQENYjFN7w/view?utm_content=DACYHYo8gXU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

Aesop’s fables

THE EMPEROR’S NEW CLOTHES    a translation of hans christian andersen’s “keiserens nye klæder” by jean hersholt. info & links Many years ago there was an Emperor so exceedingly fond of new clothes that he spent all his money on …

Educational system in Greece

                          https://www.fulbright.gr/en/study-in-greece/the-greek-educational-system

Easter

       https://www.bluevillascollection.com/blog/taste-the-blue/greek-life/item/539-greek-easter-traditions