Διανεμημένη Ζήτηση – Demand Dispatch

Εισαγωγή Η τυπική  δομή των Συστημάτων  Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Η.Ε) στις αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες  συγκροτείται ως επί το πλείστων, από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς  παραγωγής ενέργειας (Σ.Π.Η.Ε), που αποτελούν και τις κύριες μονάδες (βάσης) εξυπηρέτησης της απαιτούμενης  ηλεκτρικής  ισχύος.Προκειμένου να διασφαλίζεται αδιάλειπτα η παρεχόμενη ισχύς, ιδιαίτερα σε συνθήκες υψηλής απαίτησης φορτίου, υδροηλεκτρικοί, υδραντλητικοί  και  συνδυασμένου κύκλου σταθμοί, δρουν […]