ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

Εμβαδό τριγώνου

Ένα τρίγωνο με βάση β και ύψος υ έχει τη μισή επιφάνεια από ένα παραλληλόγραμμο που έχει την ίδια βάση β και το ίδιο ύψος υ.

Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι το εμβαδό κάθε τριγώνου είναι ίσο με το γινόμενο μίας βάσης του επί το αντίστοιχο ύψος διά δύο.

Αυτό εκφράζεται σύντομα με τον τύπο:

Πώς βρίσκω το εμβαδόν του τριγώνου - Εκπαιδευτικές κάρτες

Τι ονομάηεται φψοσ τριγϊνου;Πόςα φψθ υπάρχουν ςε ζνα τρίγωνο; Ύψοσ ενόσ τριγώνου εύναιτο κϊθετο ευθύγραμμο τμόμα,που ενών...
ορθογώνιο οξυγώνιοαμβλυγώνιοβϊςηύψοσ βυβυ βυυυβββββυυυ
Πϊσ υπολογίηεται το εμβαδόενόσ τριγϊνου; Το εμβαδό ενόσ τριγώνου υπολογύζεταιπολλαπλαςιϊζοντασ τη βϊςη τουμε το αντύςτοιχ...
Ποιοσ είναι ο τφποσ του εμβαδοφτου τριγϊνου; Ο υπολογιςμόσ του εμβαδούενόσ τριγώνου με τύπο γρϊφεται ωσ εξόσ:Ετριγ = β * υ2
Μπορϊ να χρθςιμοποιιςωοποιοδιποτε φψοσ του τριγϊνου,ςτον υπολογιςμό του εμβαδοφ του; Για να υπολογύςουμε το εμβαδό, δεν μ...

Leave a Reply