ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το φυσικό περιβάλλον συνιστά όχι μόνο το χώρο μέσα στον οποίο κινούνται και διαβιούν οι άνθρωποι αλλά και το χώρο από τον οποίο αντλούν πολύτιμους πόρους για την καθημερινή τους δάση και επιβίωση .Πολλοί θεωρούν το περιβάλλον σαν κάτι δεδομένο . Η πίεση όμως που ασκείται στους πεπερασμένους πόρους της Γης αυξάνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς . Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού ,την αποτελεσματικότερη χρήση γενιές θα στερηθούν τη νόμιμη κληρονομία τους. Το περιβάλλον αντιμετωπίζει πλέον μερικές σοβαρές παγκόσμιές προκλήσεις όπως συνεχής αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού η διεύρυνση της μεσαίας τάξης που χαρακτηρίζεται από υψηλή ποσότητα κατανάλωσης , η ταχεία οικονομικών και ο εντεινόμενος παγκόσμιος ανταγωνισμός για τους διαθέσιμους πόρους.