Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.

Χρησιμοποιήστε την τεχνική ανάγνωσης της “σάρωσης” (http://www.aacc.edu/ tutoring/file/skimming.pdf) διαβάστε στα γρήγορα το βιβλίο “Web We Want” και εντοπίστε κεφάλαια και σελίδες στις οποίες μελετώνται τα παρακάτω δικαιώματα από τον Χάρτη της ΕΕ. Ένα δικαίωμα μπορεί να αναφέρεται σε περισσότερες της μίας σελίδες και κεφάλαια. δικαίωμα κεφάλαιο σελίδα Άρθρο 1 "ανθρώπινη αξιοπρέπεια" Άρθρο 7 "σεβασμός στην ιδιωτική ζωή" Άρθρο 11 "ελευθερία έκφρασης"

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Ένα από τα σημαντικότερα νομικά έγγραφα της ΕΕ είναι ο "Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ" (http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf). Διαβάστε το κεφάλαιο 1 "Αξιοπρέπεια" και επισημάνετε τα δικαιώματα που πιστεύετε ότι είναι τα πιο σημαντικά κατά τη χρήση του διαδικτύου.

Σκεφτείτε τι θα σήμαιναν οι πράξεις σας για άλλους ανθρώπους/τους φίλους σας; Θα είχαν αρνητικές συνέπειες γι’ αυτούς;

Αν δεν υπήρχαν καθόλου νόμοι και περιορισμοί και μπορούσες να κάνεις ό,τι ήθελες, τι θα έκανες; Γράψε τουλάχιστον 4 πράγματα:

Skip to toolbar