Μουσείο Υδροκίνησης Δημητσάνας (ΙΙ)

Σε προηγούμενη δραστηριότητα επισκεφτήκατε διαδικτυακά το Μουσείο Υδροκίνησης Δημητσάνας. Τώρα θα κάνετε κάτι διαφορετικό. Σκεφτείτε τα πελονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της επίσκεψης αυτής. Μπορείτε να βρείτε εδώ το Φύλλο Εργασίας και να το συμπληρώσετε. Δεν χρειάζεται αποθήκευση.