Ποια ήταν η γυναίκα του Ιουστινιανού;

Ποιας Βυζαντινός αυτοκράτορας εμπόδησε τους Άραβες από το να κατακτήσουν την αυτοκρατορία;

Ποιον αυτοκράτορα λέγανε Βουλγαροκτόνο;

Leave a Reply