Καταστατικό

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

............................................

Ο Διευθυντής Οικονομικών