Καταστατικό

 

Πρότυπο καταστατικού

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΜΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Στη Νεάπολη σήμερα στις 23 Ιανουαρίου 2017 στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό ........................ παρουσιάσθηκαν σε μένα το συμβολαιογράφο ..................................... οι κάτωθι:
1. ...................................του ............................ και της ...................... επιχειρηματίας, κάτοικος ......................
2. ...................................του ............................ και της ...................... επιχειρηματίας, κάτοικος .......................

και ζήτησαν να συντάξω το κάτωθι καταστατικό.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «.........................................».

Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «.........................................» και τον διακριτικό τίτλο «.........................................».

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ................

Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και η εμπορία των προϊόντων:
...........................
Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ορίζεται σε ............χρόνια.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στα 2.000.000 ευρώ και διαιρείται σε 200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 3 μελών, τα οποία είναι:
1. ...................................του ............................ και της ......................
2. ...................................του ............................ και της ......................
3. ...................................του ............................ και της ......................

Οι μέτοχοι – ιδρυτές της Εταιρείας είναι οι εξής:
1.Ο / Η ..................... που συμμετείχε με το ποσόν των .................. ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει ........................... μετοχές.
2.Ο / Η ..................... που συμμετείχε με το ποσόν των .................. ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει ........................... μετοχές
3.Ο / Η ..................... που συμμετείχε με το ποσόν των .................. ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει ........................... μετοχές
>>
>>
>>
12.Ο / Η ..................... που συμμετείχε με το ποσόν των .................. ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει ........................... μετοχές

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η κατανομή των ρόλων των διευθυντών ως εξής:

Γενικός Διευθυντής ορίσθηκε ο ................................
Διευθυντής Οικονομικών ορίσθηκε ο ................................
Διευθυντής .................. ορίσθηκε ο ................................
Διευθυντής .................. ορίσθηκε ο ................................
Διευθυντής .................. ορίσθηκε ο ................................
Διευθυντής .................. ορίσθηκε ο ................................
Διευθυντής .................. ορίσθηκε ο ................................
Διευθυντής .................. ορίσθηκε ο ................................
Διευθυντής .................. ορίσθηκε ο ................................
Διευθυντής .................. ορίσθηκε ο ................................
Διευθυντής .................. ορίσθηκε ο ................................
Διευθυντής .................. ορίσθηκε ο ................................