Πιστοποιήσεις

Η σελίδα αυτή ενημερώνεται από το Δ/ντή Ποιοτικού Ελέγχου.

Η GREENMED έχει αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο έχει πιστοποιηθεί από: