Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

Ο ρόλος της τέχνης στην εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικός. Η τέχνη παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει ενδιάφεροντες δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή.