Ομάδα 4-Πειράματα

Καταγράφω τις παρατηρήσεις μου

Ομάδα 3-Πειράματα

Καταγράφω τις παρατηρήσεις μου

Ομάδα 2-Πειράματα

Καταγράφω τις παρατηρήσεις μου

Ομάδα 1-Πειράματα

Καταγράφω τις παρατηρήσεις μου