ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Σε ένα κείμενο 250-300 λέξεων, να προσπαθήσετε να πείσετε τους συμμαθητές σας να γίνουν εθελοντές. Ποια επιχειρήματα θα επιλέγατε;

Leave a Reply