Ελληνικά

Ιδιότητες Παραλληλογράμμου – Ορθογωνίου – Ρόμβου – Τετραγώνου – Τραπεζίου – Ισοσκελούς τραπεζίου

Πειραματιστείτε με το μικροπείραμα "Κατασκευή παραλληλογράμμων με ομόκεντρους κύκλους" για τη διερεύνηση των ιδιοτήτων του παραλληλογράμμου, του ορθογωνίου, του ρόμβου και του τετραγώνου.