Βασικές εντολές στη γλώσσα Python

Βασικές εντολές στη γλώσσα Python   Στις προηγούμενες παραγράφους παρουσιάστηκαν μερικές από τις βασικές εντολές (statements) στην Python, όπως: print: χρησιμοποιείται για την εμφάνιση τιμών στην οθόνη του υπολογιστή, με ποικίλες μορφές, όπως: ● print όνομα_μεταβλητής, π.χ. print name ● print αριθμός, π.χ. print 1045.34 ● print ‘συμβολοσειρά’, π.χ. print ‘θαλασσινός αέρας’ ● print όνομα_μεταβλητής […]

Λογικές πράξεις

Τελεστές λογικών πράξεων: Στις λογικές πράξεις και εκφράσεις χρησιμοποι- ούνται οι λογικοί τελεστές not (ΟΧΙ), and (ΚΑΙ), or (Ή) με τις ακόλουθες λογικές λειτουργίες: ● not (OXI): πράξη άρνησης ● and (KAI): πράξη σύζευξης ● or (Ή): πράξη διάζευξης. Το αποτέλεσμα μιας λογικής πράξης είναι True (Αληθής) ή False (Ψευδής) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: […]

Δραστηριότητα Τύποι δεδομένων

Δραστηριότητα Σε ποιο τύπο δεδομένων στη γλώσσα προγραμματισμού Python αντιστοιχούν οι τιμές της αριστερής στήλης του παρακάτω πίνακα. Να συνδέσετε κατάλληλα τις τιμές της αριστερής στήλης με το σωστό τύπο δεδομένων της δεξιάς στήλης. Να σημειωθεί ότι περισσότερες από μία επιλογές της στήλης Α αντιστοιχούν σε κάποια από τις επιλογές της στήλης Β. Στήλη Α […]

Μεταβλητές

Η γλώσσα Python παρέχει εντυπωσιακές εναλλακτικές δυνατότητες για τη διαχείριση μεταβλητών που διευκολύνουν τον προγραμματιστή. Για τη χρησιμοποίηση μιας μεταβλητής δεν απαιτείται η δήλωσή της, ενώ μπορεί να εκχωρήσουμε διαφορετικούς τύπους τιμών σε μια μεταβλητή κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος, όπως ακέραιες τιμές, κινητής υποδιαστολής και συμβολοσειρές. Για να χρησιμοποιήσουμε μια μεταβλητή απαιτείται να της […]

Αριθμητικές και λογικές πράξεις

Αριθμητικές και λογικές πράξεις και εκφράσεις Χρησιμοποιώντας τιμές κάθε τύπου δεδομένων, μπορούμε να κάνουμε διάφορες πράξεις, χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους τελεστές. Οι τελεστές (operators) είναι σύμβολα ή λέξεις για τη δημιουργία αριθμητικών και λογικών εκφράσεων. Οι βασικότεροι τελεστές στη γλώσσα Python είναι: Αριθμητικοί τελεστές: Είναι τα σύμβολα που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε μαθηματικές πράξεις. Στη γλώσσα […]

Βασικά στοιχεία γλώσσας προγραμματισμού

Το Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Ανάπτυξης Προγραμμάτων IDLE (Integrated DeveLopment Environment) της Python, είναι ένα Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), που, εύκολα, μπορούμε να το εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας. Αρκεί να κατεβάσουμε από το Διαδίκτυο -και στη συνέχεια να εκτελέσουμε- το κατάλληλο αρχείο, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή μας, εφ’ όσον είναι διαθέσιμο για διάφορα […]

Εισαγωγή στο προγραμματισμό

Κύκλος ανάπτυξης προγράμματος/λογισμικος Η διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού εξελίσσεται σε διακριτές φάσεις ή στάδια. Θεωρείται υποσύνολο του κύκλου ζωής ενός συστήματος λογισμικού που ξεκινά από την ανάλυση απαιτήσεων και τελειώνει με την παύση λειτουργίας του. Αρκετές φορές, οι θεωρητικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη λογισμικού έχουν δεχθεί κριτική για την αποτελεσματικότητά τους, καθώς συχνά, στη πράξη, παρουσιάζονται […]