Σύνθετη δομή επιλογής if…else

Αν, ανάλογα με την αποτίμηση μιας συνθήκης, θέλουμε να εκτελεστούν διαφορετικές ακολουθίες εντολών, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δομή επιλογής if…else (AN…ΑΛΛΙΩΣ). Αν ισχύει η συνθήκη (έχει τιμή TRUE), θα εκτελεστεί η Α ομάδα εντολών της if, αλλιώς (αν δεν ισχύει-έχει τιμή FALSE), θα εκτελεστεί η Β ομάδα εντολών της else. Η εντολή ελέγχου if […]

Δομή προγράμματος και καλές πρακτικές

Μερικές καλές πρακτικές και συντακτικές συμβάσεις που πρέπει να τηρούμε κατά τη συγγραφή ενός προγράμματος, είναι οι παρακάτω να: ● Δίνουμε ένα χαρακτηριστικό τίτλο στο πρόγραμμα με τη μορφή σχολίων, τα οποία ξεκινάνε με το σύμβολο #. Αυτό, παρότι δεν είναι αναγκαίο, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. ● Προσέχουμε τα κενά διαστήματα πριν την κάθε εντολή, καθώς, […]

Βασικές (ενσωματωμένες) συναρτήσεις

Στο περιβάλλον της γλώσσας Python, επαληθεύστε τις παρακάτω συναρτήσεις: ● Η float() μετατρέπει ακεραίους και συμβολοσειρές σε δεκαδικούς αριθμούς. ● Η int() δέχεται οποιαδήποτε αριθμητική τιμή και τη μετατρέπει σε ακέραιο κόβοντας τα δεκαδικά ψηφία, αν υπάρχουν. ● H str() δέχεται οποιαδήποτε τιμή και την μετατρέπει σε συμβολοσειρά. ● Η abs() επιστρέφει την απόλυτη τιμή […]

Δομή επιλογής if (AN)

Δομή επιλογής if Η δομή επιλογής if (AN) χρησιμοποιείται, όταν θέλουμε να εκτελεστεί μια ακολουθία εντολών, μόνον, εφόσον πληρείται μία συγκεκριμένη συνθήκη. Για να επιλύσουμε πιο σύνθετα προβλήματα, πρέπει να είμαστε σε θέση να δημιουργούμε στον αλγόριθμο λογικά μονοπάτια, εξετάζοντας απλά λογικά ερωτήματα για την εκτέλεση ή όχι μιας ομάδας εντολών. Απλή δομή επιλογής Αν […]

Άσκηση

Άσκηση: Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα Python, που να διαβάζει το μήκος της ακτίνας ενός κύκλου και να τυπώνει τη διάμετρο, το μήκος και το εμβαδόν αυτού του κύκλου. Βοήθεια: Η διάμετρος του κύκλου δίνεται από τον τύπο d=2*r, η περίμετρος από τον τύπο p=2*π*r (όπου π≈3,14) και το εμβαδόν από τον τύπο Ε=π*r2   […]

Άσκηση

Σε ποιο τύπο δεδομένων στη γλώσσα προγραμματισμού Python αντιστοιχούν οι τιμές της αριστερής στήλης του παρακάτω πίνακα. Να συνδέσετε κατάλληλα τις τιμές της αριστερής στήλης με το σωστό τύπο δεδομένων της δεξιάς στήλης. Να σημειωθεί ότι περισσότερες από μία επιλογές της στήλης Α αντιστοιχούν σε κάποια από τις επιλογές της στήλης Β. Στήλη Α (Τιμή) […]

Δομή προγράμματος και καλές πρακτικές

Δομή προγράμματος και καλές πρακτικές Μερικές καλές πρακτικές και συντακτικές συμβάσεις που πρέπει να τηρούμε κατά τη συγγραφή ενός προγράμματος, είναι οι παρακάτω να: ● Δίνουμε ένα χαρακτηριστικό τίτλο στο πρόγραμμα με τη μορφή σχολίων, τα οποία ξεκινάνε με το σύμβολο #. Αυτό, παρότι δεν είναι αναγκαίο, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. ● Προσέχουμε τα κενά διαστήματα […]

Βασικές συναρτήσεις

Βασικές (ενσωματωμένες) συναρτήσεις Η Python παρέχει μια ποικιλία ενσωματωμένων συναρτήσεων για τη μετατροπή τιμών δεδομένων από έναν τύπο σε έναν άλλο, όπως οι: int(), float() και str(). Δραστηριότητα εμπέδωσης Στο περιβάλλον της γλώσσας Python, επαληθεύστε τις παρακάτω συναρτήσεις: ● Η float() μετατρέπει ακεραίους και συμβολοσειρές σε δεκαδικούς αριθμούς. ● Η int() δέχεται οποιαδήποτε αριθμητική τιμή […]

Άσκηση

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα τηρώντας την σειρά εκτέλεσης των πράξεων. Αριθμητικές πράξεις Αποτελέσματα 4+3*2 2**2+3/2-2*3 4+3*2/2   Σημείωση: Σε κάθε έκφραση στην οποία υπάρχουν αριθμητικοί τελεστές ακολουθείται μια προσδιορισμένη ιεραρχία πράξεων, που είναι: 1. Ύψωση σε δύναμη. 2. Πολλαπλασιασμός, διαίρεση, υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης. 3. Πρόσθεση, αφαίρεση.