Βασικές συναρτήσεις

Βασικές (ενσωματωμένες) συναρτήσεις

Η Python παρέχει μια ποικιλία ενσωματωμένων συναρτήσεων για τη μετατροπή
τιμών δεδομένων από έναν τύπο σε έναν άλλο, όπως οι: int(), float() και str().
Δραστηριότητα εμπέδωσης
Στο περιβάλλον της γλώσσας Python, επαληθεύστε τις παρακάτω συναρτήσεις:
● Η float() μετατρέπει ακεραίους και συμβολοσειρές σε δεκαδικούς αριθμούς.
● Η int() δέχεται οποιαδήποτε αριθμητική τιμή και τη μετατρέπει σε ακέραιο
κόβοντας τα δεκαδικά ψηφία, αν υπάρχουν.
● H str() δέχεται οποιαδήποτε τιμή και την μετατρέπει σε συμβολοσειρά.
● Η abs() επιστρέφει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού.
● Η pow(a,b) επιστρέφει τη δύναμη του α υψωμένη στο β.
● H divmod(x,y) επιστρέφει το ακέραιο πηλίκο και το ακέραιο υπόλοιπο της
διαίρεσης x/y.
>>> float(10)
10.0
>>> int(5.678)
5
>>> str(5.678)
5.678
>>> abs(-45)
45
>>> divmod(10,3)
(3, 1)
>>> pow(2,3)
8
Αν θέλουμε να διαβάσουμε από το πληκτρολόγιο έναν ακέραιο αριθμό με τη
συνάρτηση input(), πρέπει να χρησιμοποιούμε και τη συνάρτηση int()
a=int(input(‘Δώσε έναν αριθμό :’))
Παράδειγμα
>>> import math
>>> a=int(input('Δώσε έναν ακέραιο αριθμό: '))
Δώσε έναν ακέραιο αριθμό: 2345.10
# ο χρήστης δίνει την τιμή 2345.10
>>> print a
2345
# εμφανίζεται η ακέραια τιμή του αριθμού αποκόπτοντας τα δεκαδικά ψηφία

Leave a Reply