Άσκηση

Σε ποιο τύπο δεδομένων στη γλώσσα προγραμματισμού Python αντιστοιχούν οι
τιμές της αριστερής στήλης του παρακάτω πίνακα. Να συνδέσετε κατάλληλα τις
τιμές της αριστερής στήλης με το σωστό τύπο δεδομένων της δεξιάς στήλης. Να
σημειωθεί ότι περισσότερες από μία επιλογές της στήλης Α αντιστοιχούν σε κάποια
από τις επιλογές της στήλης Β.
Στήλη Α (Τιμή) Στήλη Β (Τύπος δεδομένων)

Στήλη Α (Τιμή) Στήλη Β (Τύπος δεδομένων)
1. -27 Α. int (ακέραια)
2. 35.7
3. ‘False’ Β. float (κινητής υποδιαστολής)
4. True
5. “432.12” Γ. string (συμβολοσειρά)
6. ‘μεταβλητή’
7. 12 / 2 Δ. bool (λογική)
8. 20 % 3

 

Leave a Reply