Ύλη για διαγώνισμα Α’ ΓΕΛ στο Β’ τετράμηνο σχ. έτους 2022-23

HTML

- Από βιβλίο §11.1 Γενική εισαγωγή στην HTML (σελ. 95 – πάνω μέρος σελ. 97)

- 1 φύλλο για τις λίστες που σας δόθηκε (https://bit.ly/3zgnckz)

- 1 φύλλο για τη δομή μιας ιστοσελίδας που σας δόθηκε (https://bit.ly/40HNtUI)

- Από βιβλίο §11.3 Ενσωμάτωση (σελ. 100)

 

CSS

- 1 φύλλο που σας δόθηκε (https://bit.ly/42OmwR8)

 

- Από βιβλίο §16.1 Ασφάλεια υπολογιστικού συστήματος (σελ. 134 – 135)

- 1 φυλλάδιο για κακόβουλο λογισμικό που σας δόθηκε (https://bit.ly/3JYht87)

Ερωτήσεις εμπέδωσης δυναμικών δομών δεδομένων (1.3.4 από βιβλίο 2)

Παραδείγματα εφαρμογών συνδεδεμένων λιστών από την καθημερινή ζωή

Δένδρα ή Γράφοι

https://forms.gle/ieaJYqLx91de7Z3M6

Καλύτερη δυναμική δομή δεδομένων

https://forms.gle/w7BaXf14NiNLzBSR6

Περιεχόμενα βιβλίου

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται αριστερά η δομή των περιεχομένων ενός βιβλίου και δεξιά ένα ημιτελές δένδρο, το οποίο αναπαριστά εν μέρει την δομή του βιβλίου αυτού. Προσπαθήστε να συμπληρώσετε το δένδρο αυτό, ώστε να απεικονίζει την δομή του βιβλίου στο σύνολό της.

(Στην εφαρμογή Σχέδια Google μπορείτε να σχεδιάσετε τη διαγραμματική αναπαράσταση των περιεχομένων του βιβλίου.)

Δέντρο για την αναπαράσταση κώδικα και δέντρο απόφασης

Εκσφαλμάτωση λογικού λάθους σε πρόγραμμα για παραγοντικό που χρησιμοποιεί υποπρόγραμμα

Το παρακάτω πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό ν, υπολογίζει μέσω συνάρτησης το παραγοντικό του και το εμφανίζει.

Επισημαίνεται ότι το παραγοντικό του αριθμού ν συμβολίζεται με ν! και υπολογίζεται ως εξής:
ν!=1x2x . . . x ν.
Π.χ. 4!=1 x 2 x 3 x 4=24

Πρόγραμμα για το παραγοντικό

i) Εκτελέστε το πρόγραμμα στον διερμηνευτή για την τιμή εισόδου 4.

ii) Ποια λάθη εντοπίσατε κατά την εκτέλεση του προγράμματος; Προτείνετε διορθώσεις.

Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών στο πρόγραμμα ‘Έλεγχος ζημίας’ που χρησιμοποιεί υποπρόγραμμα

Το παρακάτω πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ διαβάζει τα μηνιαία έσοδα και τα μηνιαία έξοδα μιας επιχείρησης για το πρώτο εξάμηνο του έτους και τα καταχωρεί σε πίνακες. Μέσω συνάρτησης υπολογίζει το πλήθος των μηνών που είχαν ζημία, δηλαδή τα έσοδα ήταν λιγότερα από τα έξοδα. Τέλος, εμφανίζει το πλήθος των μηνών που είχαν ζημία.

Πρόγραμμα "Έλεγχος ζημίας"

i) Εκτελέστε στον διερμηνευτή το πρόγραμμα για τις τιμές εισόδου των πινάκων 5.8 και 5.9. Ποια τιμή θα πάρει η μεταβλητή «Μήνες_με_ζημία» μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της συνάρτησης; Με βάση την εκφώνηση πόσοι μήνες είχαν ζημία;
ii) Ποια λάθη εντοπίσατε κατά την εκτέλεση του προγράμματος; Προτείνετε διορθώσεις.

Πίνακας [5. 8]. Μηνιαία έσοδα

1ος μήνας  2ος μήνας  3ος μήνας 4ος μήνας 5ος μήνας 6ος μήνας
2000 2000 2300 2500 1800 2100

Πίνακας [5. 9]. Μηνιαία έξοδα

1ος μήνας  2ος μήνας  3ος μήνας 4ος μήνας 5ος μήνας 6ος μήνας
2000 2200 2300 2100 1500 2000