ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγροτική Οικονομία

Οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα παραγωγής αναπτύχθηκαν σχεδόν παράλληλα με την πορεία της ανθρωπότητας. Για πολλούς αιώνες και μέχρι τη βιομηχανική επανάσταση η γεωργία και η κτηνοτροφία αποτέλεσαν τις βασικές οικονομικές δραστηριότητας των ανθρώπων εξασφαλίζοντας τους βασικά είδη διαβίωσης όπως η τροφή και η ένδυση. Επιπλέον, με την σταδιακή εγκατάλειψη του φεουδαρχισμού, τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα αποτέλεσαν τη βασική ύλη πάνω στην οποία αναπτύχθηκαν οι εμπορικές συναλλαγές που αποτέλεσαν τη βάση ανάπτυξης ενός διεθνούς εμπορικού κυκλώματος πρόδρομο της σημερινής παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Αν και η «Αγροτική Οικονομική», ως αυτόνομος κλάδος, εμφανίστηκε μόλις στο τέλος του 19ου αιώνα, πρέπει να σημειωθεί, πως η ανάπτυξη της οικονομικής σκέψης και οι μεγαλύτερες και γνωστότερες θεωρίες περί χρήματος, αξίας, και ισορροπίας των αγορών αναπτύχθηκαν στη βάση των προϊόντων του πρωτογενή τομέα. Αυτό συνέβη, καθώς οι θεμελιωτές της οικονομικής σκέψης , βρήκαν στις δραστηριότητες του αγροτικού τομέα το απαραίτητο υπόβαθρο για να εξάγουν τα απαραίτητα δεδομένα που τους οδήγησαν στην ανάπτυξη θεωρητικών και εμπειρικών υποδειγμάτων και θεωρημάτων που ουσιαστικά συστηματοποίησαν την οικονομική επιστήμη στα πρότυπα των φυσικών επιστημών. Στη σημερινή εποχή, με την τριτογενοποίηση της αγοράς, το μερίδιο του πρωτογενή τομέα στο Παγκόσμιο Ακαθάριστο Προϊόν έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με την προ της βιομηχανικής επανάστασης εποχή. Ωστόσο, η σημαντικότητα του ως προς την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία παραμένει αδιαμφισβήτητη. Αυτό οφείλεται αρχικά στο ότι χώρες με πλούσιο φυσικό απόθεμα στηρίζουν εν πολλοίς την ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής στα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα.Επιπλέον, η γεωργία αποτελώντας ως και σήμερα κλάδο εντάσεως εργασίας προσφέρει απασχόληση σε σημαντικό αριθμό ανθρώπων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως στην Ελλάδα το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα φτάνει το 10% ενώ σε πολλές περιοχές της χώρας το ποσοστό αυτό ξεπερνά και το 30%. Τέλος, οι δραστηριότητες της γεωργίας συντελούν στην εκπλήρωση κρίσιμων κοινωνικών λειτουργιών όπως η εξασφάλιση της τροφής, η προστασία της φύσης, η ανάπτυξη μειονεκτικών περιοχών και η αξιοποίηση της υπαίθρου προς την ευημερία της ανθρωπότητας. Η φιλοσοφία δόμησης του προγράμματος διδασκαλίας του μαθήματος «Αγροτική Οικονομία» στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών που θα το επιλέξουν με τις ιδιαίτερες συνθήκες της αγροτικής οικονομίας. Συνεπώς, μέσω της σειράς μαθημάτων και έχοντας διδαχτεί τα βασικά μαθήματα της οικονομίας οι μαθητές θα πρέπει να δουν στην πράξη πως θεμελιώδεις νόμοι και υποδείγματα της οικονομικής θεωρίας βρίσκουν εφαρμογή στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Επιπλέον, οι μαθητές μέσω των διαλέξεων θα μπορέσουν να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα του αγροτικού τομέα για την εκπλήρωση των στόχων της κοινωνικής ευημερίας και της ισόρροπης ανάπτυξης. Με το πέρας των μαθημάτων, οι μαθητές θα έχουν αναπτύξει μια σφαιρική εικόνα για τον κλάδο της αγροτικής οικονομικής, θα έχουν αποκτήσει εξοικείωση με χρήσιμα μεθοδολογικά εργαλεία, ενώ τέλος θα μπορέσουν να αντιληφθούν τη χρησιμότητα της οικονομικής ανάλυσης για διάφορα προβλήματα του αγροτικού τομέα.